Wen Jetso

小米香港: Redmi Note 11率先開售 優惠高達 $790

Digital Product/Mobile Communication, Digital Product/Mobile Communication Accessories, Digital Product/Other

New Product

Flash Sale

Bundle Sale

2022-02-16 04:49

搵著數 WenJetso

搵著數 WenJetso

Redmi Note 11系列開箱大日子!當晚 #8點30 更設網上率先開售 率先開售 嘅優惠高達 $790 啊 米粉可以留意住直播期間派發嘅$100手機現金券,一搶即用之餘,兩個系列各首30名購買成功嘅米粉,都可以獲得升級贈禮: Redmi Note 11S 贈品由Redmi Buds 3 Lite (價值$149) 升級至Redmi Buds 3 Pro(價值$429) Redmi Note 11 贈品由Redmi Buds 3 Lite (價值$149) 升級至Redmi 手環 Pro(價值$329)

Tags

#小米優惠
#JETSO
#Redmi Note 11
#率先開售